Wydawnictwo Bauer - przejdź do strony głównej
kontakt     
czasopisma:  
   witryny:  
Wydawnictwo Tytuły Reklama Kolportaż Produkcja Dla prasy
Dodatki reklamowe        Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PLIKÓW I WZORÓW DO DRUKU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PLIKÓW I WZORÓW DO DRUKU

FORMAT PLIKÓW PDF
Obecny Standard plików PDF format jest zgodny z PDF/X-4. Związane jest to z wersją PDF 1.6. Preferowany jest export z Adobe InDesign i zalecane jest ustawienie: PDF/X-4:2008 z wyłączonym "CompressText and Line Art". Ustawienie "Subset Fonts When percent of characters used is less than" powinno posiadać wartość 0%, dodatkowo powinno być włączone ustawienie: Open Type embedding.
Starsze standardy [również akceptowane] zalecane są jako export PDF 1.3 z Adobe InDesign. Zalecane jest ustawienie: PDF/X-1a:2001 z wyłączonym "CompressText and Line Art". Ustawienie "Subset Fonts When percent of characters used is less than" powinno posiadać wartość 0% oraz Transparency Flattener powinien mieć ustawienie „High Resolution“. Powinno wyłączyć się „Convert All Text to Outlines“ & „Convert All Strokes to Outlines“.

ZALECENIA DOTYCZĄCE PDF
Strony muszą posiadać idealny format netto zgodny ze specyfikacją techniczną poszczególnych zleceń zdefiniowany jako TrimBox z wyciągniętymi elementami na spad, który powinien być zdefiniowany po 5 mm z każdej strony + punktury i znaki formatowe umieszczone poza tym spadem.
Wszystkie fonty muszą być dołączone (embedded) do pliku lecz nie jako embedded subset. Nie zalecamy używania fontów typu Type3.
Zaleca się, by zdjęcia miały rozdzielczość nie mniejszą niż 300dpi i bez załączonych profili ICC wewnątrz dokumentu (embedded profile).

SEPARACJA W PDF
Pliki zapisane powinny być zapisane w postaci pojedyńczych i kompozytowych plików w kolorystyce CMYK – DeviceCMYK. Dane jako DeviceGray zostaną przekonwertowane do separacji czarnej.
Nie powinno zapisywać się PDF wielostronicowych.
Total Ink Limit (TAC, max. ink coverage) jest zdefiniowany w profilu ICC.
Dalsze wytyczne kolorystyczne.
Materiał drukowany w Rotograwiurze zdefiniowany jest jako Process Colors (CMYK).
Materiał drukowany w technologii Offsetowej może posiadać kolory specjalne [spot colors] np. okładka.
Czarne objekty [C0%M0%Y%K100%] jak tekst do 48 punktów, drobne wektorowe elementy graficzne jak i elementy 1-bit (tzw. kreska) powinny mieć włączoną opcję „overprint".
Nie zaleca się używać do żadnych elementów oprócz punktur i znaków formatowych kolorów zdefiniowanych jako Separation All, Registration Color, lub Spot Color All, gdyż powoduje to rozbicie kolorystyki tych elementów na pokrycie procentowe w każdym kolorze na 100 % [czyli w sumie 400 % farby dla CMYK].
Overprint we wszystkich obiektach o wartości innej niż 100%-Black powinien być wyłączony (powinno się go zmienić na knockout).
Przy dużych powierzchniach obiektów z kolorem 100%-Black zalecane jest wzmocnienie czerni innymi składowymi kolorów (Cyan lub/i Magenta lub/i Yellow) jednak tak, by maksymalnie nie przekroczyć w takiej sytuacji Total Ink Limit (TAC-max. pokrycie farbą) 300%.
Celem uniknięcia niepożądanego efektu przenikania obiektów spod obiektów z kolorem 100%-Black przy dużych powierzchniach obiektów zaleca się wymuszenie Knockoutu poprzez dodanie co najmniej po 1% dla pozostałych składowych czyli C=1%, M=1%, Y=1%. Wartością maksymalna dla CMY jest zdefiniowana w punkcie powyżej.
Zalecane jest unikanie tekstu, cienkich linii oraz innych podobnych elementów graficznych w kontrze na czarnym tle („Rich Black”) opartego na tle składającym się z czterech kolorów, zastępując go tylko jednym tzn. 100% Black, ewentualnie można wzmocnić go jednym z kolorów Cyan lub/i Magenta lub/i Yellow jak powyżej.

INNE ZALECENIA
Przy doborze fontu (krój, stopień i odmiana pisma) w pracy należy zwrócić uwagę na najmniejszą szerokość kreski tworzącej krój pisma. W wypadku umieszczenia wyżej opisanego fontu, cienkich linii i po¬dob¬nych elementów graficznych w kontrze szerokość ta powinna być większa niż 0,8 pkt. ≈ 0,3 mm. Jeśli ww. elementy nie są w kontrze mogą być mniejsze od 0,8 pkt. ≈ 0,3 mm, ale powinny być zapisane w jed¬nym kolorze oraz nie zaleca się w ogóle używać ww. elementów poniżej 0,4pkt. ≈ 0,15 mm,
Z praktycznego punktu widzenia trudno spełnić ww. warunki dla fontów poniżej 8 punktów typograficznych bądź dwuelementowych, szeryfowych, niepogrubionych, zwłaszcza w odmianach cienkich i bardzo cienkich (jasnych) typu Light i Ultra-Light, Extra-Light itp.
Teksty i istotne elementy graficzne należy umieścić w odległości min. 5 mm od linii cięcia.

REPRODUKOWANY ZAKRES TOTALNY
Skala odwzorowania w druku wklęsłodrukowym [rozpiętość tonalna] zawiera się w zakresie 4-95%.

OGÓLNE
Nie zalecamy pogrubiania tekstów poprzez outline (stroke) tzw. Artificiant Bold, Italic. Liternictwo traci ostrość konturów, co przy rastrowaniu może powodować utratę kształtu liternictwa.
Zalecane jest tworzenie materiału tak, by wektorowe elementy graficzne oraz fonty były w PDFie w po¬sta¬ci źródłowej tzn. unikamy konwertowania powyższych elementów na bitmapy oraz fontów na krzywe. Szczególnie kreowanie materiału w Adobe Photoshop i zapis takiego materiału jako PDF powoduje nieodwracalną konwersję do bitmapy.
Przy druku wysokonakładowym tolerancja pasowania w technologii offsetowej wynosi +/- 0,1 mm, zaś we wklęsłodruku +/- 0,2 mm.
Wskazane jest by materiał rozkładówkowy przy oprawie klejonej uwzględniał efekt zasłonięcia rysunku.
w grzbiecie. Wskazane jest powielenie obrazu rozkładówki w grzbiecie wewnątrz numeru o 3 mm, zaś pomiędzy okładką a środkiem numeru o 5 mm.
Dane przygotowanie w innej postaci mogą być dostarczone po uprzednim skonsultowaniu z przedsta¬wicielem BAUER Media Group.

NAZEWNICTWO PLIKÓW

Elementy nazwy, nazewnictwo powinno zawierać informacje o:
Obiekt [np. kod zamówienia];
Wydanie (numer wydania);
Numer strony;
Kodowanie dla zmienionej wersji;
Mutacja i regionalne wersje;
Rozszerzenie.
Proponowana konwencja nazewnicza:< pagina> < dodatkowe informacje>:xx10s006_Extended-Short-Information.pdf

KLASYFIKACJA PROFILI ICC I PROOFING
Grupa Bauer posiada własny standard kolorystyczny z własnymi profilami ICC. Akceptujemy również Standard PSR, który będzie konwertowany do Standardu Grupy Bauer.
Parametry takie jak Total Ink Limit [TAC] i Generacja Czerni jest zdefiniowana w profilu ICC.
Akcept kolorystyczny odbywa się do materiału przygotowanego jako proof (odbitka kontrolna). Grupa Bauer pracuje również z technologią SoftProofing.
Odbitki kontrolne powinny być wydrukowane z tych samych plików, które zostały dostarczone do drukarni.
Każda odbitka kontrolna (proof) powinien być zcertyfikowany poprzez spektrofotometr zgodnie z zadanym profilem ICC i przy użyciu testu UGRA/FOGRA Media Wedge 2.0, 2.2 lub 3.0 i następujących tolerancji: symulacja papieru deltaE<2, tolerancja dla Apli 100% deltaE<4, tolerancja dla przebarwień Apli 100% deltaH<2,5, średnia tolerancja dla wszystkich pól deltaE<3, maximalna tolerancja dla wszystkich pól deltaE<6, tolerancja dla neutralnych barw deltaH<1,5.
Grupa Bauer dokonuje akceptu kolorystycznego dla odbitek kontrolnych typu proof zgodnie z ISO 3664:2009/P1, luminancja 2000±500 lx.
Grupa Bauer dokonuje akceptu kolorystycznego dla Soft Proofingu zgodnie z ISO 3664:2009/P2 luminancja 500±125 lx.Powrót